NTRD-112 Netorareze Subordinate And No Way Tsubaki Kato