Teriyaki pt-141 Hot Rookie Gladle : Tsukasa Hotaru