Tora-Tora-Tora trg-056 Tora Tora Gold Vol.56 : Yuri Sato